Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření

V rámci projektu „Propojení systému vzdělávání a zaměstnávání – sociálně-ekonomická proměna jako učební obsah a šance na regionální integraci“ jsme prostřednictvím Okresní hospodářské komory oslovili firmy v regionu Příbramska se žádostí o vyplnění předem sestaveného dotazníku. Cílem dotazníkového šetření bylo zmapovat regionální trh práce a získat zpětnou vazbu od zaměstnavatelů. Zjišťovali jsme požadavky zaměstnavatelů ve třech oblastech.

Některé otázky byly koncipovány s možností volby více odpovědí. V procentuálním vyjádření musela také být dle potřeby zvolena různá volba základu. V 1. části dotazníku jsme pokládali dotazy související s dovednostmi absolventů škol, které jsou firmy ochotny zaměstnávat. Ve 2. části jsme zjišťovali zájem firem o přijímání praktikantů. Ve 3. části jsme se zaměřili na charakteristiku absolventů středních škol s ekonomickým zaměřením.

Celkem bylo osloveno více než 300 firem a návratnost dotazníků v počtu 94 dosáhla 31 %. Zpracováním získaných dat jsme dospěli k následujícím zjištěním.

Dotazníkový formulář

1. část

Největší zájem mají oslovené firmy o absolventy ekonomických oborů (39 firem, 41 %), strojařských oborů (24 firem, 26 %) a elektrotechnických oborů (17 firem, 18 %). Mezi obory, jejichž absolventi na trhu práce firmám nejvíce chybí, patří strojařské (26 firem, 28 %), elektrotechnické (21 firem, 22 %) a ekonomické (14 firem, 15 %).

Firmy zaměstnávají převážně pracovníky se středním stupněm vzdělání (74 firem, 79 %). Firmy preferují zaměstnance s praxí (68 firem, 72 %). Zaměstnance získávají firmy nejčastěji prostřednictvím doporučení třetích osob (46 firem, 49 %), přes pracovní úřad a jiné personální agentury (35 firem, 37 %) a inzerce ve sdělovacích prostředcích (29 firem, 31 %).

Firmám u absolventů škol chybí nejen praktické zkušenosti (63 firem, 66 %), ale i odborné dovednosti (29 firem, 31 %). Firmy nejčastěji postrádají u absolventů škol samostatnost (41 firem, 44 %), komunikační dovednosti (24 firem, 26 %) a odborné dovednosti (23 firem, 24 %). Firmy u absolventů nejvíce ocení odborné dovednosti (42 firem, 45 %), samostatnost (39 firem, 41 %) a rychlou adaptaci v pracovním procesu (29 firem, 31 %).

Mezi požadavky na znalosti cizího jazyka patří zejména běžné konverzační schopnosti (38 firem, 40 %) nebo porozumění psanému textu a základní konverzace (27 firem, 29 %). Mezi požadavky na počítačovou gramotnost patří zejména základní uživatelská obsluha počítače (50 firem, 53 %) a ovládání specializovaných odborných programů (40 firem, 43 %).

Vyhodnocení – grafy – část 1

2. část

Praktikanty v rámci školní praxe je ochotno přijímat 58, tj. 62 % firem a zřídka 31, tj. 33 % firem. Firmy, které jsou ochotny přijímat praktikanty v rámci školní praxe, preferují oblast ekonomickou (45 firem, 52 %), strojařskou (18 firem, 21 %) a elektrotechnickou (17 firem, 20 %). Firmám vyhovuje nejvíce režim praxe jeden týden vcelku (35 firem, 40 %) nebo dva týdny vcelku (27 firem, 31 %). Zahraniční praktikanty je ochotno přijímat pouze 21, tj. 22 % firem, zřídka 23, tj. 26 % firem. Firmy, které jsou ochotny přijímat zahraniční praktikanty, preferují Slovensko (29 firem, 64 %) a anglicky mluvící země (28 firem, 62 %).

Vyhodnocení – grafy – část 2

3. část

Absolventy škol s ekonomickým zaměřením zaměstnává 33, tj. 36 % firem, zřídka 31, tj. 30 % firem, 30 firem ne. Dle názoru firem, které zaměstnávají absolventy škol s ekonomickým zaměřením, mají absolventi těchto škol dostatečné znalosti ve své odbornosti (40 firem, 63 %).

Dle názoru více než třetiny firem, které se vyjadřovaly k této otázce (55 firem), se liší úroveň absolventů obchodních akademií a jiných škol s ekonomickým zaměřením (21 firem, 38 %). Polovina firem, které se vyjádřily k těmto otázkám, je názoru, že absolventi obchodních akademií mají dostatečné jazykové znalosti (28 firem) a dostatečné odborné znalosti (28 firem)

Dle názoru většiny z 67 firem, které odpověděly na otázku o názoru na další vzdělávání, jsou absolventi středních škol ochotni se dále vzdělávat (54 firem, 79 %).

Vyhodnocení – grafy – část 3

Závěr

Z první části dotazníku překvapivě vyplývá, že největší zájem mají firmy o absolventy ekonomických oborů, což je pravděpodobně způsobeno tím, že každá firma zaměstnává pracovníky, jejichž pracovní náplní jsou administrativní činnosti. Na druhém místě je poptávka po strojařských oborech a na třetím po absolventech elektrotechnických oborů. S tímto výsledkem korespondují i odpovědi na dotaz, kteří absolventi na trhu práce nejvíce chybí. Zde se projevil celorepublikový trend, že nejvíce chybí absolventi strojařských a elektrotechnických oborů.

Druhá část dotazníku byla zaměřena na ochotu regionálních firem přijímat praktikanty. Zde vyplynulo, že většina oslovených firem je ochotna praxi středoškolákům umožnit, pouze minimum firem praktikanty nepřijímá. V tomto případě se jednalo většinou o firmy fyzických osob, kde jediným pracovníkem je sám podnikatel.  Z hlediska naší školy byla důležitá informace, zda jsou firmy ochotny přijímat zahraniční praktikanty, protože škola pořádá výměnné praxe se zahraničními školami. Z dotazníku je patrné, že z celkového počtu oslovených firem je ochotna přijmout zahraniční studenty pouze asi jedna čtvrtina.

Třetí část se zabývá průzkumem spokojenosti firem s úrovní absolventů obchodní akademie a ostatních škol s ekonomickým zaměřením. Zde nás potěšilo, že firmy, pokud si vybírají pracovníky tohoto zaměření, preferují absolventy obchodních akademií před absolventy jiných škol s ekonomickým zaměřením.

Ing. Libuše Tošovská